Trần vuông
Trần vuông
 Trần vuông Lay-in Tile
Quy cách: 600x600mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3...
Trần nhôm B-Shaped
Quy cách: 80mm, 130mm, 180mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1...
Trần nhôm Cell (caro)
Quy cách: 100x100mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 –...
Trần vuông 327x327
Quy cách: 327x327mm Mầu sắc: Mã mầu Austrong Vật liệu: Aluminum 110...
Trần vuông Clip-In
Quy cách: 600x600mm, 600x1200mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminu...
Trần vuông Hook-on
Quy cách: 600x600mm, 600x1200mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminu...
Trần vuông Lay-in T-Shaped
Quy cách: 600x600mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3...


Panel Tool

Reset